Nguyên nhân chủ yếu khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ năm 1407 thất bại

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ năm 1407 thất bại

A. Thế giặc mạnh

B. Nhà Hồ không có tướng tài giỏi

C. Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân

D. Nhà Hồ không có đường lối kháng chiến đúng đắn

Đáp án C.

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ (1406 – 1407) thất bại là nhà Hồ không xây dựng được khối đoàn kết dân tộc.