Sai lầm nghiêm trọng trong chính sách ngoại giao của nhà Mạc là

Câu hỏi: Sai lầm nghiêm trọng trong chính sách ngoại giao của nhà Mạc là

A. Bắt Lào, Chân Lạp thần phục

B. Thần phục Trung Quốc và các nước Phương Nam

C. Thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”

D. cắt đất thần phục nhà Minh

Đáp án D.

Theo sử liệu cho biết, Mạc Đăng Dung đã có ít nhất hai lần “cắt đất” cho nhà Minh. Đó là vào năm 1528, cắt hai châu Quy Thuận và năm 1540 cắt một số động sát nhập vào Khâm Châu. Điều này được đánh giá là sai lầm ngoại giao nghiêm trọng của nhà Mạc, khiến cho vương triều Mạc không còn được sự tin tưởng của nhân dân, được quy vào hành động làm nhục quốc thể.