Thủ pháp nghệ thuật đặc sắc trong hai câu cuối bài thơ Thu điếu

Câu hỏi: Thủ pháp nghệ thuật đặc sắc trong hai câu cuối bài thơ Thu điếu

A. Tả cảnh ngụ tình

B. Lấy động tả tĩnh

C. Tăng tiến

D. Hình ảnh ước lệ, tượng trưng

Đáp án B.

Nghệ thuật đặc sắc được Nguyễn Khuyến sử dụng ở hai câu kết của bài thơ là lấy động tả tĩnh. Cá đớp động không phá vỡ không gian tĩnh lặng, mà ngược lại nó càng làm tăng sự tĩnh mịch của cảnh vật.