Sau khi nuốt phải bào tử có tinh thể protein độc sâu bọ sẽ bị tê liệt và chết sau

Câu hỏi: Sau khi nuốt phải bào tử có tinh thể protein độc sâu bọ sẽ bị tê liệt và chết sau

A. 1 tuần
B. 1 ngày
C. Khoảng 5-6 ngày
D. 2-4 ngày

Đáp án D.

Sau khi nuốt phải bào tử có tinh thể prôtêin độc sâu bọ sẽ bị tê liệt và chết sau 2-4 ngày – SGK Công nghệ 10 trang 60.