Quy trình nào sau đây để sản xuất chế phẩm virus trừ sâu

Câu hỏi: Quy trình nào sau đây để sản xuất chế phẩm virus trừ sâu

A. Nuôi sâu hàng loạt – Nhiễm bệnh vi rút cho sâu – Sấy khô – Kiểm tra chất lượng – Pha chế chế phẩm – Đóng gói

B. Nuôi sâu hàng loạt – Nhiễm bệnh vi rút cho sâu – Pha chế chế phẩm – Kiểm tra chất lượng – Đóng gói

C. Nuôi sâu hàng loạt – Pha chế chế phẩm – Nhiễm bệnh vi rút cho sâu- sấy khô – Kiểm tra chất lượng – Đóng gói

D. Nuôi sâu hàng loạt – Nhiễm bệnh vi rút cho sâu – Pha chế chế phẩm – Sấy khô – Kiểm tra chất lượng – Đóng gói

Đáp án D.

Quy trình để sản xuất chế phẩm vi rút trừ sâu: Nuôi sâu hàng loạt – Nhiễm bệnh vi rút cho sâu – Pha chế chế phẩm – Sấy khô – Kiểm tra chất lượng – Đóng gói (Hình 20.2 SGK Công nghệ 10 trang 61).