Hình ảnh nàng Tô Thị xuất hiện trong bài hát nào của ban nhạc Bức Tường?

Câu hỏi: Hình ảnh nàng Tô Thị xuất hiện trong bài hát nào của ban nhạc Bức Tường?

A. Người đàn bà hóa đá

B. Ra khơi

C. Bông hồng thủy tinh

D. Trở về

Đáp án A.

Hình ảnh nàng Tô Thị xuất hiện trong bài hát Người đàn bà hóa đá của ban nhạc Bức Tường.