Trang chủ / Sinh học / Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Câu hỏi: Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

A. ADN
B. prôtêin
C. ARN
D. ADN và ARN

Đáp án C: Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử ARN

Có thể bạn quan tâm

Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong

Câu hỏi: Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong A. …