Trang chủ / Sinh học / Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Câu hỏi: Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

A. ADN
B. prôtêin
C. ARN
D. ADN và ARN

Đáp án C: Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử ARN

Có thể bạn quan tâm

Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ

Câu hỏi: Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên …