ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen

Câu hỏi: ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen?

A. Từ mạch có chiều 5′ → 3′.
B. Từ cả hai mạch đơn.
C. Khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2.
D. Từ mạch mang mã gốc.

Đáp án D: ARN được tổng hợp từ mạch mang mã gốc của gen.