Site icon Thông tin Tuyển sinh

Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Câu hỏi: Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

A. ADN
B. prôtêin
C. ARN
D. ADN và ARN

Đáp án C: Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử ARN

Exit mobile version