Nhóm thức ăn nào có nguồn gốc từ động vật

Câu hỏi: Nhóm thức ăn nào có nguồn gốc từ động vật

A. Cám.
B. Khô dầu đậu tương.
C. Premic vitamin.
D. Bột cá.

Đáp án D.

Loại thức ăn vật nuôi có nguồn gốc động vật là: bột cá.