Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất

Câu hỏi: Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất

A. Chức năng đảm bảo an ninh chính trị.

B. Chức năng tổ chức và xây dựng.

C. Chức năng đảm bảo trật tự, an ninh xã hội.

D. Chức năng tổ chức và giáo dục.

Đáp án B.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hai chức năng cơ bản nhưng chức năng tổ chức và xây dựng là căn bản nhất, giữ vai trò quyết định. Bởi vì, với nhà nước xã hội chủ nghĩa, chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội “mới chỉ là những công việc quét dọn trước khi xây dựng, chứ chưa phải là đích thân việc xây dựng”.