Năm 1771 anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ở đâu

Câu hỏi: Năm 1771 anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ở đâu? Ai là người lãnh đạo phong trào Tây Sơn?

A. Tây Sơn hạ đạo. Lãnh đạo là Nguyễn Nhạc

B. Tây Sơn trung đạo. Lãnh đạo là Nguyễn Lữ

C. Tây Sơn thượng đạo. Lãnh đạo là ba anh em Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ)

D. Phủ Quy Nhơn. Lãnh đạo là Nguyễn Huệ

Đáp án C.

Tây Sơn thượng đạo. Lãnh đạo là ba anh em Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ).