Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh

Câu hỏi 1: Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh

A. CaCl2; CuSO4; H2SO4; H2S

B. HNO3; Ca(NO3)2; CaCl2; H3PO4

C. KCl; NaOH; Ba(NO3)2; Na2SO4

D. HCl; BaCl2; NH3; CH3COOH

Đáp án C.

Câu hỏi 2: Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh

A. HBr, Ba(OH)­2, CH3COOH

B. HNO3, MgCO3, HF

C. HCl, H2SO4, KNO3

D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4

Đáp án C.

A. Sai vì CH3COOH là axit yếu, điện li yếu.

B. Sai vì HF là axit yếu, điện li yếu.

D. Sai vì H2S là axit yếu, điện li yếu.