Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỷ 19 Nhật Bản đã

Câu hỏi: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỷ 19 Nhật Bản đã

A. Tiến hành những cải cách tiến bộ
B. Duy trì chế độ phong kiến
C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây
D. Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới

Đáp án A. Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỷ 19 Nhật Bản đã tiến hành những cải cách tiến bộ.

Giải thích:

Để đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng, sau khi lật đổ chế độ Mạc phủ, nắm lại thực quyền, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành một loạt những cải cách tiến bộ trên tất cả các lĩnh vực.