Nơron có hai chức năng cơ bản đó là gì

Câu hỏi: Nơron có hai chức năng cơ bản đó là gì

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin
B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin
C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh
D. Tiếp nhận và trả lời kích thích

Đáp án C. Nơron có hai chức năng cơ bản đó là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

Giải thích: Chức năng cơ bản của nơron là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh. Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng hình thức phát xung thần kinh. Dẫn truyền là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều từ nơi phát sinh hay tiếp nhận về thân nơron và truyền đi theo dọc sợi trục.