Tag: chất điện li

Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh
Hóa học

Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh

Câu hỏi 1: Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh A. CaCl2; CuSO4; H2SO4; H2S B. HNO3; Ca(NO3)2; CaCl2; H3PO4 C. KCl; NaOH; Ba(NO3)2; Na2SO4 D. HCl; BaCl2; NH3; CH3COOH Đáp án C. Câu hỏi 2: Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh A. HBr, Ba(OH)­2, CH3COOH B. HNO3, MgCO3, HF C. HCl, H2SO4, KNO3 D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4 Đáp án C. A. Sai vì CH3COOH là axit yếu, điện li yếu. B. Sai vì HF là axit yếu, điện li yếu. D. Sai vì H2S là axit yếu, điện li yếu.
Dãy gồm các chất điện li yếu là
Hóa học

Dãy gồm các chất điện li yếu là

Câu hỏi: Dãy gồm các chất điện li yếu là A. Na2SO3, NaOH, CaCl2, CH3COOH B. H2S, H3PO4, CH3COOH, Cu(OH)2 C. BaSO4, H2S, CaCO3, AgCl D. CuSO4, NaCl, HCl, NaOH Đáp án B. Giải thích: Các chất điện li yếu là các axit yếu và các bazo yếu. Dãy gồm các chất điện li yếu là H2S, H3PO4, CH3COOH, Cu(OH)2