Dãy gồm các chất điện li yếu là

Câu hỏi: Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. Na2SO3, NaOH, CaCl2, CH3COOH

B. H2S, H3PO4, CH3COOH, Cu(OH)2

C. BaSO4, H2S, CaCO3, AgCl

D. CuSO4, NaCl, HCl, NaOH

Đáp án B.

Giải thích: Các chất điện li yếu là các axit yếu và các bazo yếu. Dãy gồm các chất điện li yếu là H2S, H3PO4, CH3COOH, Cu(OH)2