Nguyên lí Phôn Nôi-man đề cập đến vấn đề nào

Câu hỏi: Nguyên lí Phôn Nôi-man đề cập đến vấn đề nào

A. Là nguyên lí hoạt động của máy tính hiện nay
B. Là nguyên lí lưu trữ dữ liệu
C. Gồm nguyên lí mã hóa nhị phân, lưu trữ chương trình
D. Gồm nguyên lí hoạt động theo chương trình, truy cập theo địa chỉ

Đáp án A. Nguyên lí Phôn Nôi-man đề cập đến nguyên lí hoạt động của máy tính hiện nay.

Giải thích:

Nguyên lí Phôn Nôi-man là nguyên lí chỉ sơ đồ cấu trúc chính và nguyên lí hoạt động của máy tính. Theo nguyên lí Phôn Nôi-man thì mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy cập theo địa chỉ tạo thành một nguyên lí chung.

Câu hỏi 2: Nguyên lí Phôn Nôi-man đề cập đến vấn đề nào?

A. Mã nhị phân, điều khiển bằng chương trình, truy cập theo địa chỉ
B. Mã nhị phân, điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập bất kỳ
C. Mã hóa nhị phân, điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ
D. Điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ

Đáp án C.

Nguyên lí Phôn Nôi-man đề cập đến vấn đề mã hóa nhị phân, điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ.