Nơron là tên gọi khác của

Câu hỏi: Nơron là tên gọi khác của

A. tế bào cơ vân
B. tế bào thần kinh
C. tế bào thần kinh đệm
D. tế bào xương

Đáp án B.

Nơron còn được gọi là tế bào thần kinh. Nơron là những tế bào có chức năng truyền dẫn các xung điện.