Quan hệ xã hội của người tối cổ được gọi là gì

Câu hỏi: Quan hệ xã hội của người tối cổ được gọi là gì

A. quan hệ cộng đồng

B. quan hệ nguyên thủy

C. quan hệ bình đẳng

D. bầy người nguyên thuỷ

Đáp án C.

Giải thích: Quan hệ xã hội của người tối cổ chưa có những qui định xã hội nên gọi là quan hệ bình đẳng.