Một lớp học có 30 học sinh trong đó có 90/100

Câu hỏi: Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 90/100 số học sinh thích học Toán, 80/100 số học sinh thích học Vẽ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích học Toán, bao nhiêu học sinh thích học Vẽ?

Lời giải:

Số học sinh thích học Toán là: 30×90/100 = 27 (bạn)

Số học sinh thích học Vẽ là: 30×80/100 = 24 (bạn)