Một trường trung học cơ sở có 997 học sinh

Câu hỏi: Một trường Trung học cơ sở có 997 học sinh tham sự lễ tổng kết cuối năm. Ban tổ chức đã chuẩn bị những chiếc ghế băng 5 chỗ ngồi. Phải có ít nhất bao nhiêu ghế băng như vậy để tất cả học sinh đều có chỗ ngồi?

Lời giải: 

Số ghế băng để tất cả học sinh đều có chổ ngồi là: 

-> Hai học sinh còn lại phải cần thêm 1 ghế.

Vậy phải có ít nhất: 200 ghế băng