Đầu tháng bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học sinh bán trú

Câu hỏi: Đầu tháng bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học sinh bán trú ăn trong 26 ngày, thực tế nhà trường có thêm 30 học sinh nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày?

Lời giải:

Cách 1:

Có tất cả số học sinh là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Vậy số gạo đó đủ cho 130 học sinh ăn trong số ngày là:

26 x 100 : 130 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày

Cách 2:

Một học sinh ăn tất cả hết số ngày là:

100 x 26 = 2600 (ngày)

Số học sinh hiện nay là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Số gạo đó đủ ăn số ngày là:

2600 : 130 = 20 (ngày )

Đáp số: 20 ngày