Một thư viện có 60/100 số sách là sách giáo khoa

Câu hỏi: Một thư viện có 60/100 số sách là sách giáo khoa, 25/100 số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiếm bao nhiêu phần trăm số sách trong thư viện?

Lời giải:

Cách 1: Trong thư viện có 60/100 số sách là sách giáo khoa, 25/100 số sách là truyện thiếu nhi, số sách còn lại là sách giáo viên chiếm: 100/100 – (60/100 + 25/100) = 15/100 số sách.

Cách 2: Giả sử trong thư viện đó có 100 cuốn sách. Trong đó, sách giáo khoa có 60 cuốn – chiếm 60/100 số sách có trong thư viện; truyện thiếu nhi có 25 cuốn – chiếm 25/100 số sách; số sách còn lại là sách giáo viên có 100-(60+25)=15 cuốn – chiếm 15/100 số sách.)