Một hệ thống máy tính có bao nhiêu ổ đĩa

Câu hỏi: Một hệ thống máy tính có bao nhiêu ổ đĩa

A. Một ổ đĩa mềm và một ổ đĩa cứng
B. Một ổ đĩa mềm và hai ổ đĩa cứng
C. Một ổ đĩa mềm, một ổ đĩa cứng và một ổ CD-ROM
D. Tùy theo sự lắp đặt của con người

Đáp án D.

Giải thích: Một hệ thống máy tính có bao nhiêu ổ đĩa sẽ tùy theo sự lắp đặt của con người.