Luật trẻ em đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày tháng năm nào

Luật trẻ em đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016 trong kỳ họp thứ 11 khóa XIII, kế thừa những quy định cơ bản của Luật Bảo vệ Chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 2004 và sửa đổi, bổ sung những quy định mới nhằm cụ thể hóa Hiến pháp 2013, Công ước Quyền trẻ em và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, phát triển của trẻ em trong giai đoạn hiện nay.

Luật trẻ em quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.