Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào

Câu hỏi: Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào

A. Trước khi thực hiện các phép tìm kiếm và tra cứu thông tin.

B. Trước khi nhập hồ sơ vào trong máy tính.

C. Sau khi đã nhập hồ sơ vào trong máy tính.

D. Cùng lúc với việc nhập và cập nhật hồ sơ.

Đáp án B.

Giải thích: Việc xác định cấu trúc của hồ sơ được tiến hành vào thời điểm trước khi nhập hồ sơ vào trong máy tính.