Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Luật Cảnh sát biển Việt Nam công bố ngày 03/12/2018 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam được công bố theo Lệnh số 12/2018/L-CTN của Chủ tịch nước nước CHXHCN Việt Nam.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

Ngày 19/11/2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Cảnh sát biển số 33/2018/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định bao nhiêu nội dung hợp tác quốc tế?

Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định 5 nội dung hợp tác quốc tế:

1. Phòng, chống cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền.

2. Phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người, mua bán vũ khí trái phép, khủng bố, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh bất hợp pháp, buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, khai thác hải sản bất hợp pháp và tội phạm, vi phạm pháp luật khác trên biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

3. Phòng, chống ô nhiễm và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển; kiểm soát bảo tồn các nguồn tài nguyên biển; bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển; phòng, chống, cảnh báo thiên tai; hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

4. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao trang bị, khoa học và công nghệ để tăng cường năng lực của Cảnh sát biển Việt Nam.

5. Các nội dung hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam thay thế cho văn bản quy phạm pháp luật nào?

Luật Cảnh sát biển Việt Nam thay thế cho Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam có số ký hiệu là gì?

Luật Cảnh sát biển Việt Nam có số hiệu là 33/2018/QH14, được thông qua ngày 19/11/2018 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.