Lưu huỳnh là kim loại hay phi kim

Lưu huỳnh (Sulfur) là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn, có ký hiệu là S và có số nguyên tử là 16. Lưu huỳnh là một phi kim phổ biến, không mùi, không vị, nhiều hóa trị.

Lưu huỳnh là kim loại hay phi kim?

Câu hỏi: Cho S (Z=16) hãy

a. Viết cấu hình e của S

b. Cho biết S có bao nhiêu e?

c. S có bao nhiêu lớp e? Số e liền mỗi lớp?

d. S là kim loại hay phi kim? Vì sao?

Đáp án:

Muốn làm được những dạng bài tập này thì phải viết cấu hình e của nguyên tố đó.

– Cấu hình e: 1s22s22p63s23p4

– S có 16e (=Z)

– Số lớp e: 3

– S (Lưu huỳnh) là phi kim do S có 6 e lớp ngoài cùng (Kim loại có số e lớp ngoài cùng là 1,2,3. Phi kim có số lớp e ngoài cùng là 4,5,6).