Site icon Thông tin Tuyển sinh

Lưu huỳnh là kim loại hay phi kim

Lưu huỳnh (Sulfur) là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn, có ký hiệu là S và có số nguyên tử là 16. Lưu huỳnh là một phi kim phổ biến, không mùi, không vị, nhiều hóa trị.

Lưu huỳnh là kim loại hay phi kim?

Câu hỏi: Cho S (Z=16) hãy

a. Viết cấu hình e của S

b. Cho biết S có bao nhiêu e?

c. S có bao nhiêu lớp e? Số e liền mỗi lớp?

d. S là kim loại hay phi kim? Vì sao?

Đáp án:

Muốn làm được những dạng bài tập này thì phải viết cấu hình e của nguyên tố đó.

– Cấu hình e: 1s22s22p63s23p4

– S có 16e (=Z)

– Số lớp e: 3

– S (Lưu huỳnh) là phi kim do S có 6 e lớp ngoài cùng (Kim loại có số e lớp ngoài cùng là 1,2,3. Phi kim có số lớp e ngoài cùng là 4,5,6).

Exit mobile version