Lập bảng so sánh văn học trung đại và văn học hiện đại

Lập bảng so sánh văn học trung đại và văn học hiện đại

Sự khác nhau giữa văn học trung đại và văn học hiện đại

Đặc điểm Văn học trung đại Văn học hiện đại
Chữ viết Chữ Hán và chữ Nôm Chữ quốc ngữ
Thể loại Tiếp thu từ Trung Quốc: cáo, hịch, phú, thơ Đường luật…

Sáng tạo trên cơ sở tiếp thu: thơ Đường luật viết bằng chữ Nôm…

Văn học dân tộc: truyện thơ, ngâm khúc, hát nói…

Tiếp biến từ văn học trung đại: thơ Đường luật, câu đối…

Văn học hiện đại: thơ tự do, truyện ngắn, tiểu thuyết, phóng sự, kịch nói…

Tiếp thu từ nước ngoài Tiếp thu văn hóa, văn học Trung Quốc Tiếp nhận ảnh hưởng từ Trung Quốc; văn hóa phương Tây, Nga-Xô Viết, Mĩ-La tinh…

Sự giống nhau giữa văn học trung đại và văn học hiện đại

Nội dung cùng thể hiện tình cảm, tư tưởng của tác giả về chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo và cảm hứng thế sự.