Khẳng định nào sau đây là sai theo quan điểm của Triết học Mác Lênin

Câu hỏi: Khẳng định nào sau đây là sai theo quan điểm của Triết học Mác Lênin

A. Lí luận có thể phát triển không cần thực tiễn
B. Thực tiễn không có lí luận là thực tiễn mù quáng
C. Lí luận không có thực tiễn là lí luận suông
D. Thực tiễn là mục đích của nhận thức, là tiêu chuẩn của chân lí

Đáp án A.

Lí luận có thể phát triển không cần thực tiễn là sai theo quan điểm của triết học Mác Lê nin.