Công thức hóa học của supephotphat kép là

Câu hỏi: Công thức hóa học của supephotphat kép là

A. Ca(H2PO4)2

B. Ca(H2PO4)2 và CaSO4

C. NH4H2PO4

D. (NH4)2HPO4 và KNO3

Đáp án A.

Công thức hóa học của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2