Khối lượng C cần dùng để khử 8 gam CuO tạo thành CO2 là

Câu hỏi: Khối lượng C cần dùng để khử 8 gam CuO tạo thành CO2 là

A. 1,2 gam

B. 2,4 gam

C. 3,6 gam

D. 0,6 gam

Đáp án D.