Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là

Câu hỏi: Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là

A. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp

B. Biến Liên Xô từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp

C. Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

D. Thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp

Đáp án A.

Để đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao mức sống của người nông dân luôn là mục tiêu hàng đầu của lãnh đạo Đảng và nhà nước Xô viết. Để thực hiện mục tiêu này, trong thời gian tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã thi hành chính sách tập thể hóa nông nghiệp, đưa người nông dân vào con đường làm ăn tập thể và xây dựng các nông trang lớn để tiện cho việc áp dụng những tiến bộ kĩ thuật và máy móc hiện đại.