Hệ quả quan trọng nhất của phát kiến địa lý đối với Tây Âu thời hậu kỳ trung đại là

Câu hỏi: Hệ quả quan trọng nhất của phát kiến địa lý đối với Tây Âu thời hậu kỳ trung đại là

A. đem lại những hiểu biết về các vùng đất mới, dân tộc mới

B. tìm được nguồn hương liệu và thị trường mới, đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất

C. mở mang nhận thức khoa học cho con người

D. thúc đẩy quá trình tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản

Đáp án D.

Hệ quả quan trọng nhất của phát kiến địa lý đối với Tây Âu thời hậu kỳ trung đại là thúc đẩy quá trình tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản (Mục 1 Trang 62 SGK Lịch sử 10 cơ bản).