Kết quả quá trình nhân đôi ADN

Câu hỏi: Kết quả quá trình nhân đôi ADN là

A. Phân tử ADN con được đổi mới so với ADN mẹ
B. Phân tử ADN con giống hệt ADN mẹ
C. Phân tử ADN con dài hơn ADN mẹ
D. Phân tử ADN con ngắn hơn ADN mẹ

Đáp án: Kết quả của quá trình nhân đôi ADN là phân tử ADN con giống hệt ADN mẹ.

Giải thích: Kết quả của quá trình nhân đôi ADN là từ từ 1 ADN mẹ ban đầu qua quá trình nhân đôi tạo 2 ADN con giống nhau và giống hệt mẹ. ADN con có 1 mạch đơn mới với 1 mạch đơn cũ của ADN mẹ.