Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là

Câu hỏi: Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là

A. nối các đoạn Okazaki lại với nhau để tạo thành mạch mới.

B. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

C. tháo xoắn và bẻ gãy các liên hiđrô giữa hai mạch ADN.

D. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch ADN và nối các nuclêôtit lại với nhau.

Đáp án B: Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

Giải thích: Enzim ADN polimeraza là một trong các enzim tham gia vào quá trình tái bản, nó có vai trò gắn các nucleotit tự do ngoài môi trường vào liên kết với các nucleotit trong mạch khuôn để tổng mạch mới hoàn chỉnh.