Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2023 – 2024

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2023 – 2024

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là một cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập vào năm 1995 thông qua việc tái tổ chức hệ thống đào tạo, nghiên cứu và thông tin khoa học của Trung ương Đoàn. Học phí tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được xếp ở mức thấp nhất trong nhóm các trường đại học công lập.

  • Đối với khối ngành III (Luật): khoảng 15.000.000 đồng/năm 
  • Đối với khối ngành VII (Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Công tác thanh thiếu niên, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước, Tâm lý học, Quan hệ công chúng): 13.000.000 đồng/ năm 

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2022 – 2023

Theo Đề án tuyển sinh 2022 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, dự kiến học phí cho năm học 2022-2023 sẽ tăng so với năm trước đó đối với sinh viên chính quy.

  • Học phí cho khối ngành III (Luật) là 1.250.000 đồng/tháng/1 sinh viên. Từ đó, học phí cho nhóm ngành này trong suốt một năm học khoảng 12.500.000 đồng/sinh viên.
  • Đối với khối ngành VII (Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Công tác thanh thiếu niên, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước, Tâm lý học, Quan hệ công chúng), học phí là 1.200.000 đồng/tháng/1 sinh viên.

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2021 – 2022

Năm 2021 – 2022 sinh viên theo học tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đóng học phí 1 kì là 4.900.000 đồng/ kỳ học 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ra làm gì?

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng trong lĩnh vực thanh thiếu niên, công tác xã hội, quản lý nhà nước, tâm lý học, xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, quan hệ công chúng và nhiều ngành khác. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên của Học viện có thể định hướng sự nghiệp theo các hướng sau:

  • Công tác thanh thiếu niên: Sinh viên có thể làm việc trong các tổ chức, cơ quan chuyên trách về thanh thiếu niên, như Trung ương Đoàn, các cơ quan Đoàn, Hội thanh niên, tổ chức thanh thiếu niên quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội khác liên quan đến công tác thanh thiếu niên.
  • Công tác xã hội: Sinh viên có thể làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức tình nguyện và các dự án phát triển cộng đồng.
  • Quản lý nhà nước: Sinh viên có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm cơ quan Đảng, cơ quan hành pháp, cơ quan chính phủ, tổ chức đoàn thể và các đơn vị trực thuộc.
  • Tâm lý học: Sinh viên có thể theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực tâm lý học, bao gồm tư vấn tâm lý, tâm lý học giáo dục, tâm lý học công cộng, tâm lý học tổ chức và các lĩnh vực khác liên quan đến tâm lý học.
  • Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: Sinh viên có thể làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan hành pháp, cơ quan hành chính và các tổ chức liên quan đến xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.
  • Quan hệ công chúng: Sinh viên có thể làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng, truyền thông, truyền thông xã hội, quảng cáo và các tổ chức truyền thông khác.