Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023

Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm năm 2023 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở năm trước cách năm tuyển sinh một năm.

 • Sư phạm kỹ thuật công nghiệp: 94.44%
 • Quản trị kinh doanh: 97.2%
 • Tài chính ngân hàng: 96.77%
 • Kế toán 98.61%
 • Hệ thống thông tin quản lý: 100%
 • Kỹ thuật sinh học: 96.05%
 • Hóa học: 97.14%
 • Khoa học vật liệu: 100%
 • Toán tin: 95.19%
 • Khoa học máy tính: 100%
 • Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu: 88.89%
 • Kỹ thuật phần mềm: 92.11%
 • Hệ thống thông tin: 97.5%
 • Kỹ thuật máy tính: 98.84%
 • Công nghệ thông tin: 98.76%
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí: 92.59%
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: 100%
 • Công nghệ kỹ thuật ô tô: 83.33%
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 100%
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông: 92.86%
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 70%
 • Công nghệ kỹ thuật hóa học: 100%
 • Quản lý công nghiệp: 96.88%
 • Kinh tế công nghiệp: 88.1%
 • Kỹ thuật cơ khí: 97.67%
 • Kỹ thuật cơ điện tử: 96.36%
 • Kỹ thuật nhiệt: 97.69%
 • Kỹ thuật cơ khí động lực: 96.51%
 • Kỹ thuật hàng không: 97.14%
 • Kỹ thuật tàu thủy: 95.24%
 • Kỹ thuật ô tô: 100%
 • Kỹ thuật in: 100%
 • Kỹ thuật điện: 97.84%
 • Kỹ thuật điện tử viễn thông: 99.16%
 • Kỹ thuật y sinh: 94.12%
 • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 97.31%
 • Kỹ thuật hóa học: 96.8%
 • Kỹ thuật vật liệu: 100%
 • Kỹ thuật vật liệu kim loại: 94.12%
 • Kỹ thuật dệt: 98.28%
 • Kỹ thuật môi trường: 96.58%
 • Vật lý kỹ thuật: 95.06%
 • Kỹ thuật hạt nhân: 92.86%
 • Công nghệ thực phẩm: 95.24%
 • Kỹ thuật thực phẩm: 94.34%
 • Công nghệ dệt, may: 97.3%
 • Công nghệ da giày: 100%
 • Ngôn ngữ Anh: 97.35%