Site icon Thông tin Tuyển sinh

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2023 – 2024

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2023 – 2024

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là một cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập vào năm 1995 thông qua việc tái tổ chức hệ thống đào tạo, nghiên cứu và thông tin khoa học của Trung ương Đoàn. Học phí tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được xếp ở mức thấp nhất trong nhóm các trường đại học công lập.

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2022 – 2023

Theo Đề án tuyển sinh 2022 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, dự kiến học phí cho năm học 2022-2023 sẽ tăng so với năm trước đó đối với sinh viên chính quy.

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2021 – 2022

Năm 2021 – 2022 sinh viên theo học tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đóng học phí 1 kì là 4.900.000 đồng/ kỳ học 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ra làm gì?

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng trong lĩnh vực thanh thiếu niên, công tác xã hội, quản lý nhà nước, tâm lý học, xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, quan hệ công chúng và nhiều ngành khác. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên của Học viện có thể định hướng sự nghiệp theo các hướng sau:

Exit mobile version