Hình biểu diễn quan trọng nhất của ngôi nhà là

Câu hỏi: Hình biểu diễn quan trọng nhất của ngôi nhà là?

A. Mặt bằng

B. Mặt cắt

C. Mặt đứng

D. Không có đáp án đúng

Đáp án A.

Mặt bằng là hình biểu diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà.