Hiện tượng xuất hiện ở thế hệ sau nếu thực hiện tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn là

Câu hỏi: Hiện tượng xuất hiện ở thế hệ sau nếu thực hiện tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn là

A. Cho năng suất cao hơn thế hệ trước

B. Có khả năng chống chịu tốt với các điều kiện của môi trường

C. Con cháu xuất hiện ngày càng đông, có nhiều kiểu gen, kiểu hình

D. Sinh trưởng và phát triển chậm, bộc lộ tính trạng xấu

Đáp án D.

Nếu thực hiện tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn, đời con sinh trưởng và phát triển chậm, bộc lộ tính trạng xấu.