Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là

Câu hỏi: Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là

A. Mỗi năm đều có khoa thi

B. 5 năm một lần triều đình tổ chức khoa thi

C. Chương trình thi cử dễ dàng nên số người đỗ đạt cao

D. Chế độ thi cử chưa có nề nếp, qui củ, khi nào triều đình cần mới mở khoa thi

Đáp án D.

Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là chế độ thi cử chưa có nề nếp, qui củ, khi nào triều đình cần mới mở khoa thi.