Năm 1257 vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tấn công lớn vào nước nào

Câu hỏi: Năm 1257 vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tấn công lớn vào nước nào

A. Đại Việt

B. Nam Tống

C. Thái Lan

D. Chăm-pa

Đáp án B.

Năm 1257, vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tân công lớn vào nước Nam Tống – Trung Quốc.