Quân đội nhà Trần được phiên chế thành những bộ phận nào

Câu hỏi: Quân đội nhà Trần được phiên chế thành những bộ phận nào

A. Cấm quân và quân ở các lộ

B. Cấm quân và bộ binh

C. Bộ binh và thủy binh

D. Quân trung ương và quân địa phương

Đáp án A.

Quân đội nhà Trần gồm có cấm quân và quân ở các lộ.

– Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình, nhà vua.
– Quân ở các lộ có chức năng bảo vệ chính quyền ở các địa phương. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu.