Ý nào sau đây đúng khi nói đến thuận lợi của cơ cấu dân số trẻ

Câu hỏi: Ý nào sau đây đúng khi nói đến thuận lợi của cơ cấu dân số trẻ

A. nguồn lao động dồi dào
B. thị trường tiêu thụ lớn
C. lao động có kinh nghiệm trong quản lý, sản xuất
D. quỹ phúc lợi xã hội cao

Đáp án A.

Thuận lợi của cơ cấu dân số trẻ là nguồn lao động dồi dào.