Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Câu hỏi: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Trả lời:

Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

– Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

– Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.

– Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam – thời Lê sơ.

(Nguồn: Bài 3 trang 93 sgk Lịch sử 7).