Trang chủ / Sinh học / Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là

Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là

Câu hỏi: Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là

A. ADN-ligaza.
B. ARN-polimeraza.
C. restrictaza.
D. ADN-polimeraza.

Đáp án B: Enzim ARN-polimeraza là enzim chính tham gia vào quá trình tổng hợp ARN (quá trình phiên mã).

Có thể bạn quan tâm

Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã

Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã: (1) ARN polimeraza bắt …