Trang chủ / Sinh học / Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là

Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là

Câu hỏi: Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là

A. ADN-ligaza.
B. ARN-polimeraza.
C. restrictaza.
D. ADN-polimeraza.

Đáp án B: Enzim ARN-polimeraza là enzim chính tham gia vào quá trình tổng hợp ARN (quá trình phiên mã).

Có thể bạn quan tâm

Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ

Câu hỏi: Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên …