Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là

Câu hỏi: Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là

A. ADN-ligaza.
B. ARN-polimeraza.
C. restrictaza.
D. ADN-polimeraza.

Đáp án B: Enzim ARN-polimeraza là enzim chính tham gia vào quá trình tổng hợp ARN (quá trình phiên mã).