Trong quá trình phiên mã chuỗi poliribonucleotit được tổng hợp theo chiều nào

Câu hỏi: Trong quá trình phiên mã chuỗi poliribonucleotit được tổng hợp theo chiều nào

A. 5’ → 3’
B. 5’ → 5’
C. 3’ → 3’
D. 3’ → 5’

Đáp án A: Trong quá trình phiên mã chuỗi poliribonucleotit được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’

Giải thích: Do enzim trượt trên mạch khuôn theo chiều 3′ – 5′ nên mạch được tổng hợp có chiều 5′ – 3′